English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
Гэрээний загварууд   Маягтууд   Статистик
Гэрээний загварууд: » АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИУЛАЛТААР ӨРӨӨ /ТАСАЛГАА / ТҮРЭЭСЛЭХ ГЭРЭЭ
 
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИУЛАЛТААР ӨРӨӨ /ТАСАЛГАА / ТҮРЭЭСЛЭХ ГЭРЭЭ
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИУЛАЛТААР
ӨРӨӨ /ТАСАЛГАА / ТҮРЭЭСЛЭХ ГЭРЭЭ
 
 
__________хот                                                                           200__оны __дугаар

/аймаг, сум,дүүрэг/                                                                      сарын__-ны өдөр

 
 

Нэг талаас _______________________________________________________

                                                /хуулийн этгээдийн  нэр, хаяг/

/цаашид”Түрээслүүлэгч” гэнэ/ түүнийг ________________________________

                                                                                                 /итгэмжлэл/

үндсэн дээр төлөөлөн _____________________________________________

                                                                  /төлөөлсөн хүнйи албан тушаал, нэр/

нөгөө талаас_____________________________________________________
                                    /хуулийн этгээдийн нэр, хаяг/

/цаашид “Түрээслэгч” гэнэ/ түүнийг __________________________________

                                                                        /итгэмжлэл/

Үндсэн дээр төлөөлөн _____________________________________________

                                                             /төлөөлсөн хүний албан тушаал, нэр/

Дараахь гэрээг байгуулав.
 
1. Нийтлэг заалт

1.1. Түрээслүүлэгч дараахь байрыг /цаашид “түрээсийн байр” гэх/ Түрээслэгчид  эзэмшүүлж , ашиглуулахаар  шилжүүлэн өгч Түрээслэгч түүнийг хүлээн авна.

1.2. Түрээсийн байр нь ___________________________________________-д
                                                                              /байрны хаяг/

байрлах бөгөөд ______________________________________________кв.км

талбай бүхий өрөө /тасалгаа/ -тэй байна.

1.3. Түрээсийн  байр нь ______давхар  орон сууцны _____-р давхарт байрлана.

1.4. Өрөөний дугаар: ______________________________________________

1.5. Гэрээ үйлчлэх хугацаанд Түрээслэгч ___________________дугаартай утсыг  ашиглана.

1.6.Энэ гэрээний ________дугаар хавсралтанд заасан түрээсийн байранд  байгаа эд хөрөнгийг  мөн түрээсээр шилжүүлэн өгнө.

1.7. Түрээсийн байр болон түүнд байрлах эд хөрөнгө  нь цаашид  ашиглаж  болох хэвийн  нөхцөлд байна.

1.8. Түрээсийн байрыг ажлын байрны зориулалтаар  ашиглана.

1.9. Түрээсийн байрыг гагцхүү Түрээслүүлэгчийн зөвшөөрөлтэй  дамжуулан түрээсэлж болно.

 
 
 
2. Түрээслүүлэгчийн эрх, үүрэг
 
2.1. Түрээслүүлэгч нь дараахь үүрэг хүлээнэ:

2.1.1. Түрээслэгчийн  ашиглалтанд шилжүүлж буй түрээсийн байр , түүнд байрлах эд хөрөнгийг гэрээнд заасан зохих нөхцөлөөр хангана.

2.1.2. Түрээсийн  байр байрлах байшинд түрээслэгч саадгүй орох нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

2.1.3.  Түрээсийн  байран доорхи  хугацаанд их засвар хийнэ._____________

________________________________________________________________

2.1.4. Түрээсийн байранд Түрээслэгчээс үл шалтгаалан осол /цахилгааны  гэх мэт/ гарвал түүний үр дагаварыг арилгах шаардлагатай бүхийл арга хэмжээг нэнэ даруй авна.

2.1.5. Түрээсийн байрны өмчлөхр эрхийг шилжүүлэх тохиолдолд  энэ тухай  түрээслэгчид _____________________________________________   дотор

                                                    /хугацаа заах/
бичгээр мэдэгдэнэ.

2.2. Түрээслэгч нь  түрээсийн байрыг  гэрээнд заасан  нөхцлийн дагуу  ашиглаж  байгаа эсэхийг түрээслүүлэгч __________бүр шалгах эрхтэй.

                                                                        /давтагдах хугацаа/

2.3. _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
 
3. Түрээслэгчийн эрх, үүрэг
 
3.1. Түрээслэгч нь  дараахь үүрэг хүлээнэ.

3.1.1. Түрээсийн байрыг зөвхөн энэ гэрээний 1.8-д дурдсан  зориулалтаар  ашиглана.

3.1.2. Түрээсийн байрыг ариун цэврийн зохих шаардлага хангахуйц байлгах, гал түймрийн  аюулгүй байдлыг хангах , цахилгаан дулааныг зохих журмын дагуу ашиглана.

3.1.3. Түрээсийн байранд  өөрийн зардлаар урсгал засвар хийнэ.

3.1.4. Цахилгааны сантехникийн  болон бусад тоног төхөөрөмжид  ослын шинж тэмдэг илэрвэл  энэ тухай  Түрээслүүлэгчид нэн даруй мэдэгдэнэ.

3.1.5.  Түрээслүүлэгчийн  бичгээр  өгсөн  зөвшөөрөлгүйгээр  түрээсийн  байранд их засвар болон  зохион байгуулалтын  өөрчлөл хийхгүй.

3.1.6. Түрээсийн байрыг гэрээнд  заасан хугацаанд   болон хугацаанаас өмнө чөлөөлөх  тухайгаа Түрээслүүлэгчид _______хоногийн өмнө бичгээр  мэдэгдэх бөгөөд хэвийн элэгдлийг харгалзан  бүтэн байдлаар нь хүлээлгэн өгнө.

3.2. Хэрвээ Түрээслэгч нь цаг хугацаанд  нь шаардлагатай  арга хэмжээ аваагүйн улмаас түрээсийн байранд  ослын нөхцөл байдал үүсвэл  Түрээслүүлэгчид  учирсан хохирлыг өөрийн зардлаар нөхөн төлнө.

3.3._____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 

4. Байр/ өрөө/-г  Түрээслүүлэгчид шилжүүлэн өгөх журам

 

4.1. Түрээслүүлэгч  түрээсийн байрыг энэ гэрээг байгуулснаас хойш ________хоногийн дотор Түрээслэгчид  шилжүүлэн өгөхөөр бэлтгэнэ.

4.2. Түрээсийн байрыг энэ  гэрээг байгуулснаас  хойш ________хоногийн дотор  шилжүүлэн өгч, хүлээн авна.

4.3.Түрээсийн байрыг шилжүүлэн өгөхдөө түүнийг хүлээлгэн өгөх, хүлээн авах  акт үйлдэнэ.

4.4. Хүлээлгэн  өгөх, хүлээн авах актад гарын үсэг  зурсан үеэс  түрээсийн байрыг шилжүүлсэнд тооцно.

4.5. Түрээслүүлэгч нь  түрээсийн  байрыг хүлээлгэн өгөх, хүлээн авах актад гарын үсэг  зурмагц  түүний түлхүүрийг  түрээслэн авагчид өгч байранд саадгүй орж ажиллах нөхөлийг бүрдүүлнэ.

 
5. Тооцоо хийх журам
 
 

5.1. Түрээслэгч нь түрээсийн төлбөрт _______________________________-д

                                                                                    /сар, улирал, жил/

_______________________________________________________________________________  төгрөг төлнө.

/ дүнг үсгээр/

5.2. Түрээсийн төлбөрт _______________________________________ орно.

                                                                  /......................төлбөр/

5.3. Телефон  утас ашигласны  бүх зардлыг  телефон  утасны  компанийн  гаргасан тооцооны үндсэн дээр  түрээслэгч  бие даан төлнө.

5.4. Энэ гэрээнд  дурдаж  тохиролцоогүй бусад төлбөрийг  Түрээслэгч  төлөх үүрэг  хүлээхгүй.

5.5.Түрээсийн төлбөрийг бодит үнэд нийцүүлэн тогтоох, түүнчлэн түрээсийн  байрны  шинж чанар,  бүрэлдэхүүн, үнэд нөлөөлөх  хүчин зүйлийн  улмаас аль нэг  талын шаардсанаар хугацаанаас өмнө дахин хаянаж болно. Түрээсийн  төлбөрийг дахин хаянахыг санаачилсан  тал  энэ тухайгаа нөгөө талд _______________хоногийн  өмнө урьдчилан мэдэгдэнэ.

5.6. Түрээслэгч  төлбөрийг ___________________ бүр өөрийн тооцооны  данснаас                                            /сар улирал тутам/

Түрээслүүлэгчийн тооцооны дансанд  _________ дотор  шилжүүлнэ.

5.7. Түрээсийн төлбөрийн  хугацаа дуусахаас өмнө түрээсийн  байрыг  Түрээслүүлэгчид буцаан өгсөн тохиолдолд  гэрээний хугацаа  дуусах хүртэл  түрээсийн төлбөрөөс  чөлөөлөгдөхгүй.

5.9. Түрээслэгч нь Түрээслүүлэгчийн  зөвшөөрөлгүйгээр  түрээсийн байранд салгаж үл болох  засаан сайжруулалт хийсэн бол Түрээслүүлэгч нөхөн төлбөр төлөх.

 
 
 
 

6. Гэрээг  өөрчлөх, цуцлах журам, үйлчлэх  хугацаа

6.1. Түрээсийн хугацаа 200__оны ____ дугаар сарын____-ээс  200___ оны ___ дугаар сарын  ____ хүртэл  байх болно.

6.1.1. Гэрээний хугацаа  дууссан болон үүргээ  зохих ёсоор гүйцэтгэсэн  тохиолдолд  Түрээслэгч нь гэрээг сэргээх давуу эрх эдэлнэ.

6.1.2. Түрээслэгч  гэрээний  хугацааг сунгах тухайгаа   Түрээслүүлэгчид  түрээсийн хугацаа дуусахаас ________________хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.

6.2.Гэрээг талууд  харилцан  тохиролцсоны  үндсэн дээр өөрчилж, цуцалж дуусгавар  болгоно. Гэрээнд оруулсан нэмэлт  өөрчлөлтийг  талууд ________дотор  хянан үзэж  албан ёсны  тохиролцоонд хүрнэ.

6.3. Дараахь  тохиолдолд  Түрээслүүлэгчийн  шаардлагаар  гэрээг хугацаанаас нь өмнө  цуцалж  Түрээслэгч байрыг  буцаан өгнө.

6.3.1.  Түрээслэгч нь  түрээсийн байрыг  бүхэлд нь,  эсвэл хэсэгчлэн гэрээнд  заасан зориулалтын дагуу ашиглаагүй  бол.

6.3.3. Гэрээнд  заасан засварын ажлыг гүйцэтгээгүй бол

6.3.4. Түрээслэгч нь түрээсийн төлбөрийг ____________________________ турш төлөөгүй бол

 

6.4.Түрээсийн байр нь ашиглаж  болохгүй нөхцөл  байдалд  байгаа нь  Түрээслэгчээс  шалтгаалахгүй  бол гэрээг  Түрээслэгчийн  шаардлагаар  цуцалж болно.

6.5. Гэрээг  давагдашгүй  хүчин зүйлийн  улмаас цуцалж болно.

6.6. Гэрээг нэг талын санаачлагаар цуцлахгүй.

6.7.Гэрээнээс үүдсэн  маргааныг  талууд  харилцан зөвшилцөх  замаар шийдвэрлэнэ.

6.8. Талууд зөвшилцөлд хүрэхгүй  бол эсвэл аль нэг үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүй бол маргааныг /шүүх, арбитр/ аар шийдвэрлүүлнэ.

 

7. Түрээсийн байрыг Түрээслүүлэгчид  буцаан өгөх

 

7.1. Түрээслэгч түрээсийн хугацаа дууссанаас хой _________хоногийн дотор түрээсийн байрыг Түрээслүүлэгчид шилжүүлэн. өгнө.

7.2. Түрээслэгч__________________ дотор түрээсийн байрыг чөлөөлж  түрээслүүлэгчид  шилжүүлэн өгөхөд бэлтгэнэ.

7.3. Талууд  хүлээлгэн өгөх, хүлээн авах актад гарын үсэг зурсан үеэса түрээсийн  байрыг  буцаан өгсөнд  тооцох бөгөөл Түрээслэгч  түрээсийн байрны  түлхүүрийг  Түрээслүүлэгчид  гардуулж өгнө.

 
 
8. Нэмэлт нөхцөл
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
9. Бусад нөхцөл
 

9.1. Энэ гэрээг хоёрхувь үйлдэх ба адил  хүчинтэй байна. Гэрээнд  гарын үсэг  зурснаар хүчин төгөлдөр болох ба нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

9.2. Гэрээнд оруулсан бүх нэмэлт  өөрчлөлтийг  талууд харилцан тохиролцож хавсралтаар  баталгаажуулна.

 
 

10.1. Хавсралт №_____.._______________________ хуудас.

10.2. Хасвралт № ____.. _______________________ хуудас.

 

                                           11. Òàëóóäûí õàÿã

 
Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷:                                                                           Ò¿ðýýñëýã÷:
 

Õàÿã: _______________________                      Õàÿã: ______________________

____________________________                     __________________________
____________________________                     __________________________
 
Óòàñ:                                                                           Óòàñ:
 ___________________________                      __________________________
 
 

Ãàðûí ¿ñýã: __________________                     Ãàðûí ¿ñýã: ________________

 
 
 
 

/Òàìãà, òýìäýã/                                                         /Òàìãà, òýìäýã/

                                
 
 
 
Огноо: 2010.07.08
Татагдсан тоо: 1089
Татаж авах
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats