English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
Гэрээний загварууд   Маягтууд   Статистик
Гэрээний загварууд: » АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
 
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ
 

__________хот                                                                   200__оны __дугаар

/аймаг, сум,дүүрэг/                                                          сарын__-ны өдөр

 
 

Нэг талаас захиалагч _____________________________________________

                                                                /захиалагч байгууллагын   нэр, хаяг/

/цаашид”Захиалагч” гэнэ/ түүнийг үндсэн дээр төлөөлөн ________________

                                                                                         /төлөөлсөн хүнйи албан тушаал, нэр/

нөгөө талаас_____________________________________________________

                                    /ажил  гүйцэтгэгч байгууллага , иргэний  нэр, хаяг/

/цаашид “ ажил гүйцэтгэгч ” гэнэ/ түүнийг үндсэн дээр төлөөлөн ________________________________________________________________

                                                             /төлөөлсөн хүний албан тушаал, нэр/

нар  Монгол Улсын Иргэний  хуулийн 343-358 удгаар зүйлийг удирдлага болгон дараахь гэрээг харилцан тохиролцож  байгуулав.

 
 
1. Нийтлэг заалт

1.1. Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн  даалгаврын дагуу  түүний материалаар /эсвэл өөрийн материалаар /________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________-ийг

Хугацаанд нь гүйцэтгэж  захиалагчийн  өмчлөл буюу эзэмшилд  шилжүүлнэ.

1.2. Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээн авч, хөлсийг  гэрээгээр  тохиролцсон хэлбэр хугацаанд төлнө.

 
 
 
2. Гэрээний хугацаа
 

2.1. Ажил гүйцэтгэх хугацааг хоёр тал харилцан тохиролцож тогтоох бөгөөд  календарийн тооллыг удирлага болгоно.

2.2. Ажил гүйцэтгэх ерөнхий хугацаа______________
2.3. Ажил эхлэх хугацаа_________________________

2.4. Ажил дуусах  хугацаа_______________________

 
 
3. Ажлын хөлс
 

3.1. Гэрээгээр гүйцэтгэх  ажлын нийт  хөлс _________ төгрөг  байна.

3.2. Ажлын үр дүнг бүрэн гүйцэтгэж, түүнийг хүлээлгэн  өгөх  үед хөлсийг төлнө./ хэрэв ажлыг тодорхой хэсгээр,, үе шаттай гүйцэтгэхээр тохиролцсон бол тухайн хэсгийн ажлыг үр дүнгээр хөлсийг  хэсэгчлэн төлөхөөр тохиролцож болно./

 
4. Захилагчийн эрх, үүрэг
 

4.1. Ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах__________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________-ийг

/материалын нэр төрөл, хэмжээг  бичнэ/

ажил гүйцэтгэгчийн эзэмжилд шилжүүлнэ.

4.2.        Ажил гүйцэтгэгч үүргээ биелүүлэхэд  шаардагдах бичиг баримт болон бусад мэдээллийг өгнө.

4.3.        гүйцэтгэсэн ажилд ямар нэгэн доголдол байвал ажил хүлээн авснаас  хойш ________ сарын дотор гомдлын шаардага гаргах эрхтэй.

4.4.        Гүйцэтгэсэн ажлыг авч хөлсийг саадгүй төлөх үүрэгтэй.

4.5.        _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
5. Ажил гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг
5.1. Гэрээнд заасан ажлыг тогтоосон хугацанд гүйцэтгэнэ.

5.2.Ажлыг биечлэн  гүйцэтгэнэ.

5.3. ажил гүйцэтгэхээр  захиалагчаас авсан материалын зарцуулалтын талаар захилагчид тайлагнаж, үлдэгдэл  материалыг  ажил дууссаны  дараа захиалагчид  буцаан өгнө.

5.4. Захиалагчийн  өгсөн материал чанар, стандартын хувьд ажлын шаардлага хангахгүй  бол түүнийг сольж өгөхийг шаардах эрхтэй.

5.5. Захиалагч  ажлын  үр дүнг хугацаанд нь авах үүргээ биелүүлээгүй бол ажлын үр дүнг хүлээн авсанд тооцож хөлс төлөхийг захиалагчаас шаардах эрхтэй.

5.6._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
6.  Талуудын хүлээх шаардлага
 

6.1. Гүйцэтгэгч ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй бол хугацааг хэтрүүлсэн хоног  тутамд ________ хувийн алданги төлнө.

6.2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээн биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс  учруулсан хохирлыг  гэм буруутай  тал нь хохирогч талдаа нөхөн төлөх үүрэгтэй.

6.3. Торгууль, алданги төлсөн нь материалыг устгасан, гэмтээснийг төлөх үүрэг гүйцэтгэхээс чөлөөлөгдөхгүй.

 
 
 
7. Бусад заалт

7.1. Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. / эсвэл хүчин  төгөлдөр болох өдрийг тохиролцож болно/

7.2. Гэрээний хугаца, нөхцөл байдлын талаар өөрчлөлт оруулахаар бол хоёр тал харилцан тхиролцож  шийдвэрлэнэ.

7.3. хэрэв талуудын хооронд маргаан гарвал талууд үл маргах журмаар шийдвэрлэх ба маргаанаа шийдвэрэж чадахгүйд хүрвэл /шүүх арбитр/-аар шийдвэрлүүлнэ.

 
 
8. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журам
 
 

8.1. Ажил гүйцэтгэх явцад гэрээнд оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

8.2. Учруулсан хохирлыг арилгахтай  холбогдсон хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр 2 тал харилцан тохиролцож гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.

 
 
9. Нэмэлт нөхцөл
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
                                           10. Òàëóóäûí õàÿã
 

Захилагч :                                                                           Гүйцэтгэгч:

 

Õàÿã: _______________________                      Õàÿã: ______________________

____________________________                     __________________________
____________________________                     __________________________
 
Óòàñ:                                                                           Óòàñ:
 ___________________________                      __________________________
 
 

Ãàðûí ¿ñýã: __________________                     Ãàðûí ¿ñýã: ________________

 
 
 
 

/Òàìãà, òýìäýã/                                                         /Òàìãà, òýìäýã/

                                
 
 
 
 
Огноо: 2010.07.08
Татагдсан тоо: 1845
Татаж авах
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats