English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
Гэрээний загварууд   Маягтууд   Статистик
Гэрээний загварууд: » ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ
 
ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ
 
 
 
ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ
 
 
 

______________хот                                                                               200__оны___дугаар

аймаг, сум, дүүрэг                                                                                 сарын___-ны өдөр

 
 
 

Энэхүү гэрээг нэг талаас Зээл өгөгч _____________________________ хотын /аймгийн/  _______________________ дүүргийн /сумын/ ________ хорооны /багийн/ ________ тоот иргэний үнэмлэхтэй ___________________-ийн ________________________, нөгөө талаас Зээл авагч  ____________________ хотын /аймгийн/  _______________________ дүүргийн /сумын/ ________ хорооны /багийн/ ________ тоот иргэний үнэмлэхтэй ___________________-ийн ________________________нар харилцан тохиролцож, Монгол Улсын Иргэний хуулийн 281-285 дугаар зүйлүүдийг үндэслэн дараахь нөхцөлтэйгээр байгуулав.

1. Зээл өгөгч нь __________________________________/ төгрөг, доллар, юань, рубль,

     евро/-г 200___ оны ___ сарын ____ өдөр зээл авагчид 200___ оны ___ сарын ____  

     өдөр хүртэл ___________________ хугацаатайгаар зээлдүүлж байна.

2. Зээл авагч нь авсан зээл болох _________________ / төгрөг, доллар, юань, рубль,

    евро/-д _________ / сар, жил/ бүр ______ хувийн хүү төлнө.

3. Энэүү гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангахын  тулд барьцааны зүйл болгон

      _____________________________________________ эд хөрөнгийг барьцаанд авав.

     /барьцааны эд хөрөнгийн жагсаалтыг хавсаргав. Хавсралт нь энэ гэрээний салшгүй

     хэсэг болно./ Жич: энэ хэсгийг зөвхөн барьцаатай зээлийн гэрээнд хэрэглэнэ/.

4. Зээл авагч тал энэ гэрээнд заасан хугацаанд авсан зээлээ, хүүгийн хамт төлөх

     үүрэгтэй.

5. Гэрээнд заасан хугацаанд зээлийг хүүгийн хамт төлөөгүй тохиолдолд хугацаа

    хэтэрсэн хоног тутамд төлөөгүй үлдсэн мөнгөний үнийн дүнгийн __________ хувиар

    бодож алдангийг зээл өгөгчид төлөх үүрэгтэй.

6. Зээ авагч тал авсан зээлээ хугацаандаа буцаан төлөөгүй тохиолдолд гэрээний

    хугацаа дууссанаас хойш_______ хоног өнгөрмөгц Зээл өгөгч нь барьцаанд авсан

    хөрөнгийг захиран зарцуулж, түүний үнийн дүнгээс үндсэн зээл, хүү, алданги,

    хохирлоо гаргаж авах эрхтэй.

7. Барьцааны эд хөрөнгийг борлуулж энэ гэрээний 6-д заасан төлбөрийг барагдуулж

    дуусаад мөнгө үлдэх тохиолдолд зуул авагчид буцаан өгөх үүргийг зээл өгөгч

    хүлээнэ. Барьцааны эд хөрөнгийг худалдахад зээл өгөгч хамт байхыг шаардах

    эрхтэй.

8. Энэ гэрээтэй холбоотой маргааныг /шүүх, арбитр/-аар шийдвэрлүүлнэ.

      /доогуур нь зур/

9. Зээл өгөгч гэрээнд заасан мөнгийг зээл авагчид шилжүүлэн өгснөөр энэхүү гэрээг

     байгуулсанд тооцно.  

10. Гэрээг 2 хувь үйлдэж, талууд гарын үсэг зуран нэг нэг хувийг хадгална.

 
 
 
 
 
Гэрээний тал:
 
 
 
Зээл өгөгч:

Эцэг /эх/-ийн нэр _____________________ нэр ________________________ оршин суугаа хаяг ______________________________________ утас_____________________ иргэний үнэмлэхийн дугаар ______________ регистрийн дугаар ___________________

Банкны харилцах данс_____________________________________
Гарын үсэг______________________________
 
 
 
Зээл авагч:

Эцэг /эх/-ийн нэр _____________________ нэр ________________________ оршин суугаа хаяг ______________________________________ утас_____________________ иргэний үнэмлэхийн дугаар ______________ регистрийн дугаар ___________________

Банкны харилцах данс_____________________________________

Гарын үсэг______________________________
 
Огноо: 2010.07.08
Татагдсан тоо: 1068
Татаж авах
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats