English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
Гэрээний загварууд   Маягтууд   Статистик
Гэрээний загварууд: » ТЕХНИКИЙН ЗАСВАР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ ГЭРЭЭ
 
ТЕХНИКИЙН ЗАСВАР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ ГЭРЭЭ
ТЕХНИКИЙН ЗАСВАР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ ГЭРЭЭ
 
 
 
 

 ____________ хот                                                                                    ____ оны ___-р

  /аймаг, сум, дүүрэг/                                                                       сарын ____-ны өдөр

 
         

 Нэг талаас _____________________________________ /цаашид “Захиалагч” гэх/-ыг

                     (хуулийн этгээд буюу байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр, )

 төлөөлж_____________________________ __________________________________

                           (эцэг эхийн нэр,нэр,албан тушаал,)                                     /дүрэм, журам, итгэмжлэл/

үндэслэн, нөгөө талаас _______________________________________________________

                                                (хуулийн этгээд буюу байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр,)

(цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх)-ыг төлөөлж ________________________________________

                                                                                      (эцэг эхийн нэр,нэр,албан тушаал,)

 _________________________________-ыг үндэслэн дор дурдсан зүйлээр энэхүү гэрээг

                       /дүрэм, журам, итгэмжлэл/

байгуулав.
 
 
  1. Нийтлэг заалт
 

        Захиалагч даалгаж, харин Гүйцэтгэгч энэ гэрээний хэсэг болох жагсаалт / Хавсралт №....../ -ын дагу техникийн засвар, техникийн үйлчилгэ явуулах ажлыг өөртөө хүлээж авна. Хавсралтад төрөл, машины дугаар, тэдгээрийн байгаа газар зэргийг тодорхой заасан байна.

        Үйлчилгээнд Захиалагчийг байлцуулан Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч тодорхойлж баталгаажуулсан бүрэн бүтэн ашиглалтанд байгаа болон хэвийн ажиллагаатай бусад техникийг хүлээж авна.

 
 
  1. Техникийн үйлчилгээ явуулах журам
 
 

2.1. Гүйцэтгэгч техникийн үйлчилгээ ба жижиг засварыг Захиалагчийн байранд хийх ба үүнд дараахь ажлыг хамааруулна. _______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2 Машин болон бусад техникийн хэрэгсэлд техникийн дунд болон их засварыг Гүйцэтгэгчийн үйлдвэр дээр хийнэ. Тайлбар: гэрээгээр Гүйцэтгэгч дунд болон их засварыг хийхгүй байхаар тохиролцож болно.

 

2.3 Гүйцэтгэгч техникийг ________________________________________________

                                                                                          / гүйцэтгэгч, захиалагч/ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
3.Төлбөр тооцоо хийх хугацаа, журам
 
 

      3.1. Захиалагчийн үзүүлж байгаа үйлчилгээний үнэ:

                       - техникийн үйлчилгээ _________________________________ төгрөг

                                                                                          /бичгээр/

                       - техникийн засвар___ _________________________________ төгрөг

                                                                                          /бичгээр/

     3.2. Захиалагч төлбөрийг сар бүрийн _______-ний өдрөөс хэтрэлгүйгээр

           Гүйцэтгэгчийн тооцоооны дансанд шилжүүлнэ.

     3.3. Энэхүү гэрээний Хавсралт №__-д ороогүй техник хэрэгслийн засвар болон

           техникийн үйлчилгээний төлбөрийг нэмэлт хэлэлцээгээр зохицуулна.

 
4. Захиалагчийн эрх, үүрэг
 

4.1. Захиалгч болон түүний ажилтан нь техникийг зөв хадгалах, зөв ашиглах тлаар Гүйцэтгэгчийн өгсөн зөвлөмж зааврыг мөрдөж биелүүлэх ёстой. Техникийг ашиглаж байгаа захиалагчийн ажилтан нь мөн  түүнчлэн үйлдвэрлэгч заводын техник ашиглалтын дүрэм журмыг биелүүлэх ёстой.

4.2. Захиалагч өвөрсөц шинж чанартай техниктэй ажиллахдаа зөвхөн тусгай мэргэжлийн ажилтнийг оролцуулна.

4.3. Захиалагч нь Гүйцэтгэгчтэй холбоо барих болон шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлэх, хариуцлагатай төлөөлөгчийг техникийн хэрэгсэл байгаа газраас нь ажиллуулна.

4.4.  Хавсралт № .... д дурдсан техникийн тоог ихэсгэх болон багасгах бол өөрчлөлт оруулсан үеэс _____________________ хугацааны дотор энэхүү гэрээнд зохих өөрчлөлт оруулах үүднээс Гүйцэтгэгчид мэдэгдэх ёстой. Жагсаалтад орсон техникийн засвар болон үйлчилгээ энэхүү гэрээний нөхцөлөөр хийгдэнэ.

4.5.  Гүйцэтгэгчид хийсэн төлбөрийг хожимдуулсан тохиолдолд Захиалагч үнийн дүнгийн / төлөх төлбөрийн дүнгийн/ ________ хувьтай тэнуэх торгуулийг Гүйцэтгэгчид төлнө.

4.6. Гүйцэтгэгч өөрийнхөө үүргийг зохих журмын дагуу гүйцэтгээгүй тохиолдолд энэхүү гэрээг Захиалагч дангаараа цуцлах эрхтэй ба учруулсан хохирлыг төлүүлэхээр шаардах эрхтэй.

4.7. Захиалагч нь техник хэрэгслийн гэмтэл гарсан бүх тохиолдолд Гүйцэтгэгчийн механикийг дуудах эрх эдэлнэ.

 
 
5. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг
 
 

5.1. Захилагч ба түүний ажилтан энэхүү гэрээний 4.1.-ийг зөрчсөн тохиолдолд техник хэрэгслийн аэиллагааны хариуцлагыг Гүйцэтгэгч хүлээхгүй.

5.2. Гүйцэтгэгчийн механикч нь Захиалагчийн дуудлагаар ирсэн тухай бүрдээ түүний төлөөлөгчид ирсэн он, сар, өдөр, ирсэн болон явсан цагийг бичиж өөрийнхөө гарын үсэг зурсан тусгай картыг өгнө.

5.3. Хэрэв Гүйцэтгэгчийн механикч нь Захиалагчийн нутаг дэвсгэр дээр техникийн үйлчилгээ явуулж байгаа бол Захиалагчийн хамт олны хөдөлмөрийн дэг журамд захирагдана.

5.4. Захиалагч гэрээний 4.1.-ийг биелүүлсэн тохиолдолд Гүйцэтгэгч нь үйлчилгээ хийсэн техникийн саадгүй ажиллагааг батлан даана.

5.5. Захиалагч төлбөрийн хугацааг удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд Гүйцэтгэгч төлбөрөө төлж дуустал нь техникийн засвар үйлчилгээг зогсоох болон гэрээг цуцлах эрх эдэлнэ.

 
 
6. Нэмэлт нөхцөл
 
 

6.1. Талууд хүндэтгэх үзэх шалтгаанаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болбол гэрээг өөрчлөх буюу цуцлах санал гаргаж болно.

6.2. Талууд гэрээний үүргээ удаа дараа зөрчиж хохирол учруулсан тохилдолд энэхүү гэрээг нэг талаас цуцлах учирсан хохирлоо арилгуулах эрхтэй.

6.3. Талууд маргааныг энэ гэрээнд заасны дагуу харилцан зөвшилцөж, шийдвэрлэж чадахгүй бол / шүүх, арбитр/-аар шийдвэрлүүлнэ. /доогуур нь зур/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
7. Гэрээний хүчинтэй байх хугацаа
 

7.1. Энэхүү гэрээг дараахь хугацаагаар байгуулав. 200___ оны ____ сарын ____-нд үйлчилж эхлээд 200___ оны ___ сарын ___-нд дуусна.

7.2. Гэрээг нэг тал цуцлах тухай мэдэгдсэнээс хойш _____ хоногийн дараа цуцлаж болно.

 
8. Бусад нөхцөл
 

8.1. Энэхүү гэрээг хоёр хувь үйлдэх ба адил хүчинтэй байна. Гэрээнд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

8.2. Энэхүү гэрээний бүх өөрчлөлт, нэмэлтийг талууд харилцан тохиролцож хавсралтын хэлбэрээр хийнэ.

 
9. Талуудын хаяг
 
 
 
 
 
 
 

         Захиалагч:                                                                                Гүйцэтгэгч:

 

Хаяг: _________________________                         Хаяг: _________________________                             

__________________________________          __________________________________ 
__________________________________          __________________________________
 

Утас ______________________________        Утас ______________________________    

 
 
 
 

Гарын үсэг: ______________________                 Гарын үсэг: ______________________  

 
 
 
 
 

/Тамга, тэмдэг/                                                           /Тамга, тэмдэг/

 
 
 
 
 
 
Огноо: 2010.07.08
Татагдсан тоо: 639
Татаж авах
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats