English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
Гэрээний загварууд   Маягтууд   Статистик
Гэрээний загварууд: » ТӨСЛИЙН ӨРТӨГ, ЗАРДАЛ ТОХИРОЛЦСОН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ
 
ТӨСЛИЙН ӨРТӨГ, ЗАРДАЛ ТОХИРОЛЦСОН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ
 
 
 
 

____________________________________нэртэй Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх 200...... оны ........ дугаар сарын .......-ны өдрийн тоот гэрээний 3 дугаар хавсралт

 
 

ТӨСЛИЙН ӨРТӨГ, ЗАРДАЛ ТОХИРОЛЦСОН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ

 

Төслийн өртөг, зардал, санхүүжилтийг дараахь хэмжээ, хуваарь, нөхцөлтэйгээр харилцан тохиролцож энэхүү протоколыг 200.... оны  дугаар сарын ......-нй өдөр үйлдэв.Үүнд:

1.Төслийн нийт төсөвт өртөг мян. төг
Үүнээс: - урсгал зардал мян. төг
             - хөрөнгийн зардал мян. төг
2.Төслийн нийт зардлын оны  хуваарь /урьдчилсан байдлаар/
 
Он
Бүгд
Урсгал
Хөрөнгийн
200.....
 
 
 
200.....
 
 
 
200....
 
 
 
Дүн
 
 
 
 

1.      Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн хөрөнгийн батлагдсан хэмжээ, жилийн төсөв, төлөвлөгөөтэй уяалдуулан дээр дурдсан оны хуваарьт жил бүр өөрчлөлт, тодотгол хийнэ.

2.      Тухайн жилийн төсөвийг зохиохдоо оны хуваарьт дурьдсан зардлыг санхүүгийн холбогдох байгууллагаас гаргасан хүснэгт загварын дагуу зардлын нэрээр ангилж нарийвчлан тооцох ба төсвийн батлагдсан тооцоог тухай бүр энэхүү протоколд хавсаргана.

3.      Төслийг санхүүжүүлэхдээ түүний хүрээнд гүйцэтгэх ажлын чиглэл, явц байдал, гарах үр дүнгийн онцлог зэргийг харгалзан ажлын тодорхой үе шатуудад санхүүжилтийн хэлбэрийг ялгавартайгаар сонгон тогтоож болох ба энэ тохиолдолд талууд тухай бүр харилцан тохиролцож нэмэлт тэмдэглэл үйлдэж энэхүү протоколд хавсаргана.

4.      Энэ протокол ба түүнд хийсэн албан ёсны тодотгол тооцоо нь төслийн эцэст санхүүгийн өр авлагыг тооцоход баримтлах эрхийн үндэслэл болно.

 
 
Захиалагчийг төлөөлж:             Санхүүжүүлэгч төлөөлж:                Гүйцэтгэгч төлөөлж:
 
 
 
 
 ____________________          _______________________           ____________________

        /гарын үсэг/                                      /гарын үсэг /                                   /гарын үсэг/

 
 
 
____________________          _______________________           ____________________

        /овог нэр/                                        /овог нэр/                                       /овог нэр/ 

 
 
 
____________________          _______________________           ____________________

     /албан тушаал/                            /албан тушаал/                              /албан тушаал/ 

 
 
 
/Гарын үсгийг тамга, тэмдгээр баталгаажуулна/
 
 
 
Огноо: 2010.07.08
Татагдсан тоо: 392
Татаж авах
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats