English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
Гэрээний загварууд   Маягтууд   Статистик
Гэрээний загварууд: » ХАШАА, БАЙШИН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
 
ХАШАА, БАЙШИН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

ХАШАА, БАЙШИН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

___
 

__________хот                                                                           200_оны_дугаар

/аймаг, сум, дүүрэг/                                                                        сарын_-ны өдөр

 
 
 

Нэг талаас_______________________________________________________

                                                    /байгууллага, аж ахуйн нэгж, үйлдэврийн нэр, хаяг/

/цаашид “Аж ахуйн нэгж” гэнэ/түүнийг  __________________________үндсэн дээр төлөөлөн____________________________________________________

 

нөгөө талаас______________________________________________

                   /хашаа байшин худалдан авагч дээрхи байгууллагын ажилтан буюу иргэний овог нэр, хаяг/

/цаашид “Ажилтан” гэнэ/  нар дараахь гэрээг байгуулав. Үүнд:

 

1. ___________________хот, суурин газар, гудамжинд байгаа_____________ дугаартай нийт ____хавтгай дөрвлжин метр /ХДМ/, түүний тодор орон сууцны _________ХДМ талбай бүхий орон байшинг____________хэмжээний хашааны  хамт “Аж ахуйн нэгж” худалдаж, “Ажилтан” худалдаж авахаар харилцан тохиролцов.

Байшин хашааны дансны /үлдэгдэл/ үнэ___________/__________________/

бичгээр тоогоор бөглөнө.

 

2. Орон сууцны байшинг худалдах, худалдан авах нөхцөл нь :

Ажилтан орон сууцны байшингийн дансны /үлдэгдэл/ үнэ нь _____________

төгрөг бөгөөд түүнийг  уг гэрээ зохих журмаар  бүртгэгдсэний дараахь сараас эхлэн сар бүр ижил хэмжээгээр төлж_____жилд дуусгана. Орон сууцны байшин худалдан  авч буй ажилтан төлбөрийг зохих хугацаанаас нь төлж эцсийн тооцоо хйиж болно.

 

3. Ажилтан орон сууцны барилгыг худалдах, худалдан авах гэрээ бүртгэгдсэнээс хойш ________хугацааны дотор өөрийн ирүүлсэн уул барилгын дутагдал, барилга- монтажийн ажил, материал, бүтэцийн  гологдлын  тухай аж  ахуйн нэгжид  гомдол гаргаж болно. Хэрэв уг гомдол үндэслэлтэй болон аж ахуйн нэгж,  орон нутгийн засаг даргын тамгын газрын төлөөлөгч, орон сууц худалдан авсан ажилтан нарын  бүрэлдэхүүнтэй комиссын  дүгнэлтээр  батлагдвал  комиссоос тогтоож өгсөн хугацаанд уг илэрсэн  дутагдлын  өөрийн хөрөнгө, зардлаар арилгаж өгнө.

 

4. Ажилтны  үүрэг:

а/ Ариун цэврийн, техникийн, галын аюулаас хамгаалах болон хашаа байшин эзэмшигчдийн дагаж баримтлавал  зохих дүрэм журмыг сахин биелүүлэх,

б/ Хашаанд болон уг газрын нүүрэн талд  буй орон нутгийн засаг захиргааны  байгууллагын бичгээр олгосон зөвшөөрлийн үндсэн  дээр зөөж зайлуулах, цэвэрлэх шаардлагатай болсоноос бусад мод ургамлыг хэвээр хдгалах, мөн цэцэрлэгжүүлэх, мод ургамал тарих,

в/ зохих  даатгалын хураамж  болон тогтоосон татврыг төлөх,

г/зохих эрх бүхий  байгууллагын  зөвшөөрөлтэйгээр хашаан дахь орон сууцны байшинг өөрчлөх буюу  шинэ барилга барьж болохгүй.

 

5. Энэ гэрээний үнздсэн эхийг хоёр хувь үйлдэх бөгөөд аж ахуйн нэгж, аилтан хоёр тус бүр нэг хувийг хадгална. Энэ гэрээнд орон сууцны байшин, түүний дотор байгаа барилга, олон наст мод ургамалын схем зургийг хавсаргав.

Хавсралт нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

 

6. Гэрээг албан ёсны болгохтой холбогдсон зарлыг  орон сууц худалдан авч байгаа ажилтан хариуцан гаргана.

 

7. Талуудын хууль ёсны хаяг:

 

Аж ахуйн нэгж:

 
Хаяг:____________________________________________________________

Утас:___________________________ факс:____________________________

 
 
Ажилтан:

Овог , нэр, төрсөн он, сар, өдөр, хаяг:_________________________________

________________________________________________________________

Утас :_______________________иргэний үнэлэхний дугаар_______________

Регистрийн дугаар____________________________

 
 
 
 
 

                                                Аж ахуйн нэгж:_______________/______________/

                                                Ажилтан:       _________________/______________/
 
 
 
 
 
 
Огноо: 2010.07.08
Татагдсан тоо: 510
Татаж авах
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats