English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
Гэрээний загварууд   Маягтууд   Статистик
Гэрээний загварууд: » ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛУУЛАХ ГЭРЭЭ
 
ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛУУЛАХ ГЭРЭЭ
ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛУУЛАХ ГЭРЭЭ
 
 
№___
 

____________ хот                                                                           200____оны ___ дугаар

/аймаг, сум, дүүрэг/                                                                       сарын_____-ны өдөр

 
 

Нэг талаас ________________________________________________________________

                                                                     /байгууллагын нэр, хаяг /

түүнийг төлөөлөн________________________________________/ цаашид “Захиалагч”гэх

                                                     /төлөөлсөн хүний нэр, албан тушаал/
нөгөө талаас _________________________________________________________________

хаягаар оршин суух _____________ тоот иргэний үнэмлэхтэй ______________________

тоот регистрийн дугаартай _________________________________/ цаашид “Хөлсөөр ажиллагч” гэх/ нар Монгол Улсын Иргэний хуулийн 359-368 дугаар зүйлд заасан үндэслэл, журмыг баримтлан дор дурдсан нөхцөлөөр энэхүү гэрээг хэлэлцэн байгуулав.

 

1.      Нийтлэг үндэслэл

 

            Захиалагч, хөлсөөр ажиллагч аль аль нь хамтарч ажиллах, эрх тэгш байх, харилцан ашигтай байх, түншлэлийн зарчмыг баримтлан ажиллана.

            Энэхүү гэрээ нь 200____ оны _____ сарын ______-нээс эхлэн ____________________  хугацаанд ___________________________________________________________ажил, үүргийг хийж гүйцэтгэх хүртэл үргэлжилнэ.

            Энэхүү гэрээнд үааснаас бусад тохиолдолд хөлсөөр ажиллах үйл ажиллагааг Монгол Улсын Иргэний хууль тогтоомжийг баримтлан явуулна.

            Хөлсөөр ажиллагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл, ажлын цагийн горимыг гэрээний талуудын хэлэлцээрээр эсвэл Монгол Улсын Иргэний хуульд заасны дагуу зохицуулна.

 

2.      Захиалагчийн хүлээх үүрэг

 

            Хөлсөөр ажиллагч иргэн _______________________________________________-ээр  ________________________________________________________________________________________________________________________________________ажил үүрэг гүйцэтгүүлнэ.

            ___________________________________________________________ажил/ үүрэг /-ыг гүйцэтгүүлэхийн тулд __________________________________________байр, тоног төхөөрөмж, __________________________________________түүхий эд, материал, _________________________________________________ багаж хэрэгсэл,__________ _______________________________________________ бусад зүйлсээр хангана.

            _________________________________________________________________ ажил гүйцэтгүүлэхийн тулд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны _______________ _________________________________________________________________________ зүйлсээр хангана.

            ____________________________________________________________________ажил гүйцэтгүүлэхийн тулд _____________________________________________________ ажилд___________________ төгрөгийн хөлс, __________________________________ _________________________________ нөхцөлд _______________________________ хэмжээний урамшуулил / нэмэгдэл / олгоно.

            Хөлсөөр ажиллагч ____________________________________________________-ын хүсэлтээр ________________________________________________________нөхцөлд __________ хувийн урьдчилгаа хөлс олгоно.

            Хөлсөөр ажиллагч ___________________________________________________-нээс  

                   1.________________________________________________________________

                   2.________________________________________________________________

                   3.________________________________________________________________

                   4.________________________________________________________________

            Бусад үүрэг _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

 
 
 

3.      Хөлсөөр ажиллагчийн хүлээх үүрэг

 

            __________________________________-ны захиалагаар ________________________ ____________________________________________________________________________ үүргийг __________________ хугацаанд ___________________ чанарын түвшинд гүйцэтгэнэ.

            __________________________________________________________________үүргийг энэхүү гэрээнд зааснаар_____________________________________________байранд гүйцэтгэнэ.

            __________________________________________________________________ажлыг __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ байдалд гүйцэтгэнэ.

            Энэхүү гэрээнд тусгайлан тохиролцоогүй бол ажлын цагийн горим, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журмыг өөрөө хариуцна.

            Гэрээнд заасан нөхцөлөөр хангахыг захиалагчаас шаардах, захиалагчийн буруугаас ________________________________________________________________ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй тохиолдолд ___________________________________________ ____________________________________ажлыг гүйцэтгэхээс татгалзах эрхтэй.

            Хөлсөөр ажиллагчийн бусад үүрэг___________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 

4.      Гэрээг дүгнэх журам, хариуцлага

 

            Гэрээг __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ нөхцөлд биелэгдсэн гэж үзэж, ____________ хоногийн дотор хөлсөөр ажилласнй төлбөр болох _______________ төгрөгийг __________________ банкны ____________________ тоот дансанд шилжүүлэх, эсвэл бэлнээр олгоно.

            Гэрээний биелэлтийг ______________________________________________________ ______________________________ нар харилцан дүгнэж гэрээг протокол үйлдэнэ.

            Захиалагч энэхүү гэрээний ____ дугаар зүйлд заасан ___________________________ __________________________________________________үүргийг биелүүлээгүй тохиолдолд:

1.      хоног тутамд________________________ торгууль төлнө.

2.      ___________________________________________________________________ ___________________________________хариуцлага хүлээнэ.

Хөлсөөр ажиллагч нь гэрээний _____ дугаар зүйлд заасан _________________________ ____________________________________ үүргийг биелүүлээгүй тохиолдолд:

1.      Чанаргүй гүйцэтгэсэн _____________________________________________ ажил, дутуу гүйцэтгэсэн ________________________________________________ ажлыг үнэ хөлсгүйгээр гүйцэтгэнэ.

2.      _________________________________________________________________ ажлыг хугацаа хэтрүүлсэн, эсвэл чанаргүй гүйцэтгэсний төлөө хоног тутамд _____ хувь буюу _______________ төгрөгийн торгууль хүлээнэ.

            Энэхүү гэрээтэй холбоотой маргааныг эвийн хэлэлцээгээр юуны өмнө зохицуулах, тохиролцоогүй тохиолдолд шүүхэд хандаж шийдвэрлүүлнэ.

            Бусад хариуцлага_________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

5.      Талуудын хаяг

 

                 Захиалагч:                                                                           Хөлсөөр ажиллагч:

 

Хаяг.__________________________                              Хаяг.__________________________ 

_______________________________                             _______________________________

_______________________________                             _______________________________

 
Утас:___________________________                          Утас:___________________________           
 
 

Гарын үсэг: ________________________             Гарын үсэг: ________________________

 
 
 

       /Тамга, тэмдэг/                                                                                 /Тамга, тэмдэг/

 
 
 
 
 
 
Огноо: 2010.07.08
Татагдсан тоо: 1515
Татаж авах
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats