English Mongolian

Нүүр хуудас  |  Мэдээ  |  Сайтын агуулга  |  Холбоо барих

 

 
 
Бүх рекламнуудыг үзэх
 
Гэрээний загварууд   Маягтууд   Статистик
Гэрээний загварууд: » ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
 
ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ
___
 

__________хот                                                                           200_оны_дугаар

/аймаг, сум, дүүрэг/                                                                        сарын_-ны өдөр

 
 
Нэг талаас_______________________________________________________

                                                         /иргэн,хуулийн этгээдийн нэр/

/цаашид “Худалдагч” гэнэ/-ыг _____________________________үндсэн дээр

                                                                /байгууллагын дүрэм,итгэмжлэл/

_____________________________________________төлөөлж, нөгөө талаас

                                    /эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, албан тушаал/

_____________________________________/цаашид “Худалдан авагч” гэнэ/ -

                        /иргэн, хуулийн этгээдийн нэр/

-ыг __________________________үндсэн дээр _________________________

                        /байгууллагын дүрэм,итгэмжлэл/                                        /эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, албан тушаал/

төлөөлөн дараахь гэрээг байгуулав.

 
 
1.    Нийтлэг заалт

1.1. Гэрээний нөхцөлийн дагуу Худалдагч нь биет  байдлын болон эрхийн доголдолгүй______________________________________________________

                                                  /эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө/

/цаашид “Хөрөнгө” гэнэ/ түүнтэй холбоотой баримт бичгийг Худалдан авагчийн өмчлөлд шилжүүлэх, Худалдан авагч нь хөрөнгийг хүлээн авч, төлбөрийг хийнэ.

1.2. Хэмжээ:_______________________       ___________________________

                                    /тоогоор/                                                                          /үсгээр/

1.3. Нэг бүрийн үнэ: :________________      ____________________________

                                           /тоогоор/                                                                     /үсгээр/

1.4. Нийт үнэ: :_____________________      ____________________________

                                           /тоогоор/                                                                     /үсгээр/

1.5. Үнэд НӨТ _____________________

                                    /орсон, ороогүй/

1.6. Худалдагчаас шилжүүлж байгаа хөрөнгө нь ________________________

___________________________________________________________чанар

                     /улсын стандарт, техникийн нөхцөл, үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ гэх мэт/

_________________________________________________________________________________________________

                                       /улсын стандарт, техникийн нөхцөл эрх зүйн акт/

_________________________________________________________________________________________________

-аар тодорхойлогдсон иж бүрдлийг хангаж байна.

1.7. Гэрээний үйлчлэх хугацаанд хөрөнгийн үнийг өөрчилж ______________

                                                                                                                 /болно,болохгүй/
 
 
 
 
 
2. Худалдагчийн үүрэг
 

Худалдагч нь дараахь  үүрэг хүлээнэ.

2.1. ____________________-аас хэтрүүлэлгүй хөнгийг Худалдан авагчид

            /огноо/
шилжүүлнэ.

2.2. _________________хоногийн өмнө ___________________________-аар

            /тоогоор/                                                                        /албан бичиг,телефакс,утас,э-мэйл,захидал/

Худалдан авагчид хөрөнгө шилжүүлэх талаар мэдэгдэнэ.

2.3. Гэрээний салшгүй хэсэг болох___________________________________

________________________________________________________________

баримт бичгийн Худалдан авагчид шилжүүлэн өгнө.

 
 
3. Худалдан авагчийн үүрэг
 
 

Худалдан авагч дараахь үүрэг хүлээнэ.

 

3.1. Худалдагчаас хөрөнгийг шилжүүлэх хугацааг мэдэгдсэнээс хойш ______

                                                                                                                                  /тоогоор/

хоногийн дотор хөрөнгийг хүлээж авна.

3.2. Хөрөнгийг хүлээж авахдаа тоо, чанар, иж бүрдлийг шалгаж,

________________________________________________________________

                                    /шалгасан акт, дагалдах баримт бичиг/

 

баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

3.3. Худалдан авсан хөрөнгийг шлгах болон  ашиглах явцад илэрсэн доголдлыг Худалдагчид мэдэгдэнэ.

3.4. Худалдаж авсан хөрөнгийн төлбөрийг төлөх үүрэгтэй.

 
 
 
4. Тооцоо хийх журам
 

4.1. Худалдан авагч хөрөнгийн төлбөрийг _____________________________

                                                                                    /бэлэн мөнгө, бэлэн бусаар, холимог байдлаар/

________________________________________________________________

                   /гэрээнд гарын үсэг зурснаар, хөрөнгийг шилжүүлэн авахын өмнө, шилжүүлсний дараа бусад/

___________хоногийн дотор Худалдагчид шилжүүлнэ..

4.2. Худалдан авагч хөрөнгийн төлбөрийг шилжүүлснээ Худалдагчид ажлын

_____________хоногийн дотор мэдэгдэнэ.

          /тоогоор/
 
5. Хөрөнгө шилжих
 

5.1. Худалдсан хөрөнгийг Худалдан авагчид шилжүүлснээр хөрөнгө жстгаж, гэмтсэний эрсдэл Худалдан авагчид шилжинэ.

5.2. Худалдан авагч хөрөнгийг хүлээн авсныг гэрчлэх тодорхой үйлдэл хийсэн бол түүнийг хөрөнгө хүлээн авсанд тооцно.

 
 
6. Талуудын хариуцлага
 

6.1. Худалдагчийн буруугаас хөрөнгийг хугацаанд нь шилжүүлээгүй тохиолдод шилжүүлээгүй хөрөнгийн үнийн дүнгийн _______хувиар тогтоон Худалдан авагчид торгууль төлнө.

6.2. Худалдагчийн бруугаас _________________________________________

                                                                            /биет байдлын болон эрхийн доголдол/

доголдолтой  хөрөнгийг шилжүүлсэн бол уг доголдлыг  арилгах үүрэг хүлээн бөгөөд доголдолтой хөрөнгийн үнийн дүнгийн _________ хувиар тогтоон Худалдан авагчид торгууль төлнө.

6.3. Худалдагдсан хөрөнгийн үнэ тухайн үеийн ижил чанар, төрлийн хөрөнгийн  зах зээлийн үнээс илт зөрүүтэй бол талууд хөрөнгийн үнийн зөрүүг арилгах үүрэгтэй.

6.4. Энэ гэрээний нөхцөлийг зөрчсөнөөс аль нэг талууд шууд хохирол учирвал нөгөө тал хохирлыг арилгаж, ирээүйд  олох байсан ашгийг тооцон барагдуулна. Хохирол учирсан тал батална.

6.5. Энэ гэрээний үйлчлэх хугацаанд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс нэг талын журмаар үндэслэлгүйгээр татгалзсан буруутай тал нөгөө талд үнийн дүнгийн ______ хувьтай тэнцэх торгууль төлнө.

 
 
7. Давагдашгүй хүчин зүйл
 

7.1. Давагдашгүй хүчин зүйл /тухайлбал: үер, гал түймэр, газар хөдлөлт, халдвварт өвчний тархалт, зэвсэгт мөргөлдөөн, террорист үйлдэл, иргэдийн үйлмээн, ажил хаялт, төрийн шийдвэр, оролцоо гэх мэт/-ийн нөхцөл байдлын шууд болон шууд бус үйлчлэлийн  улмаас талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй тохиолдолд гэрээний үйлчлэх хугацааг тухайн нөхцөл байдлыг арилгах хүртэл хойшлуулах олно.

7.2. Гэрээний үүргийг биелүүлэхэд саад болох нөхцл байдал үүссэн, дууссан, тухай талууд нэн даруй нэг нэгэндээ бичгээр мэдэгдэнэ.

7.3. Тухайн нөхцөл байдлын улмаас гэрээний үүргийн хугацаа____________

                                                                                                                        /тоогоор/

хоногоор хойшлогдвол талуудын аль нэг  нь гэрээний үүргээ биелүүлэхээс татгалзаж болно. Энэ тохиолдолд хохирол төлүүлэхийг шаардахгүй.

 
 
8. Нэмэлт нөхцөл
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
9. Маргааныг шийдвэрлэх
 

9.1. Гэрээтэй холбоотой маргааныг талууд харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ.

9.2. Талууд тохиолцоонд хүрч чадахшүй бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу маргааныг /шүүх, арбитр/-аар шийдвэрлүүлнэ. /доогуур нь зурах/

 
 
 
10. Гэрээний үйлчлэх хугацаа
 

10.1. Гэрээний үйлчлэх хугацаа 200__ оны ___дугаар сарын ___-ны өдрөөс 200___оны ___дугаар сарын ____ны –ны өдөр хүртэл байна.

10.2. Гэрээний үйлчлэх хугацааг хоёр тал бичгээр тохиролцсоноор сунгаж болно.

10.3. Гэрээний үйлчлэх хугацааг дараахь тохиолдолд зогсоож болно.

                        - Талуудын зөвшилцсөнөөр;

                        - Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр ;

                        - Давагдашгүй хүчин зүйлийн үйлчллэлээр .

 
 
11. Гэрээний хавсралт
 

Доорхи хавсралт нь гэрээний салшгүй хэсэг мөн.

11.1. Хавсралт № 1 __________________________________   ______хуудас

11.2. Хавсралт № 2 __________________________________   ______хуудас

 
 
12. Бусад заалт
 

12.1. Гэрээг 2 хувь үйлдэж, тал тус бүр нэг хувийг хадгална.

12.2. Талууд гэрээнд тусгагдаагүй асуудлыг шийдвэрлэхдээ Монгол Улсын Иргэний хууль болон хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгоно.

 
 
13. Талуудын хаяг
 
 

Худалдагч:                                                  Худалдан авагч:

 
Хаяг:_____________________               Хаяг:__________________________
__________________________              _______________________________
__________________________              _______________________________
Утас:                                                               Утас:
__________________________              _______________________________
 
 
Гарын үсэг:________________               Гарын үсэг:______________________
 
 
 
 
 
 
 

/Тамга, тэмдэг/                                             /Тамга, тэмдэг/        

 
 
 
 
 
Огноо: 2010.07.08
Татагдсан тоо: 1294
Татаж авах
 
Нууц үгээ мартсан уу?
 
 
 
 Онлайн туслах - 1

Онлайн туслах - 2

Онлайн туслах - 3

Онлайн туслах - 4
Free counter and web stats